Description

xăm nghệ thuật(tattoos).xỏ khuyên(piercing)
xửa hình xăm(cover tattoo)

Location
  • Đình Phong Phú, Tan Nhon Phu, Quan 9, Quận 9, Ho Chi Minh City 716100, Vietnam

Phone Number

84906699401

Facebook Profile

https://www.facebook.com/337181280072896