Description

Người trí thức nói điều đơn giản theo cách phức tạp.Người nghệ sĩ nói điều phức tạp theo cách đơn giản

Location
  • Khách Sạn Điện Lực, 30 Lý Thái Tổ, Hoan Kiem, Hanoi 110000, Vietnam

Email

dovanthuc1@gmail.com

Phone Number

0378721632

Facebook Profile

https://www.facebook.com/SongLongRsx/